Veroinfoa taiteilijalle

Freelancerin ja yrittäjän erot

Moni taiteilija on toiminnaltaan freelancer. Freelancer voi toimia yrittäjähenkisesti, mutta ei muodollisesti täytä yrittäjyyden määreitä: näitä ovat yhtiömuodossa toimiminen, eläkevakuutusten itse hankkiminen, verohallinnon rekistereihin, kuten ennakkoperintö- ja arvonlisäverorekisteriin kuuluminen, lisäksi yrittäjällä on elinkeinon harjoittamiseen asianmukaiset luvat hankittuna. Freelancerin tulonhankintamuodot ja työsuhteet eivät monesti ole vakituisia ja pitkäaikaisia, ja usein eri työsuhteita ja toimeksiantoja on päällekkäin. Freelancer hankkii itse työssä tarvittavat työkalut ja tarvikkeet, ja usein myös muodostuu muita kuluja, joita toimeksiantaja ei korvaa, kuten työmatkoja.

Toiminnan ja tulojen muodot

Verohallinto jakaa verotettavan toiminnan kolmeen osaan:

Tulonhankkimistoiminta

Elinkeinotoiminta

Harrastustoiminta

Ollessaan tulonhankkimis- tai elinkeinotoimintaa siitä aiheutuvat menot ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia. Harrastustoiminnassa menoja voidaan verotuksessa vähentää enintään tulojen verran.

Freelancerin tai taiteilijan on mahdollista saada erilaisia tuloja: näitä ovat esimerkiksi palkka, työ-, käyttö- sekä kulukorvaukset ja apurahat. Nämä kaikki ovat pääsääntöisesti ansiotuloja, mutta käyttökorvaus, jossa maksetaan esimerkiksi tekijänoikeuden ja teollisoikeuden käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä voi olla pääomatuloa, jos oikeus on saajalle periytynyt.

Menojen vähennysoikeus

Vähennysoikeutettuja menoja ovat tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Tärkeää on selvittää selkeästi, miten menot liittyvät tulon hankkimiseen ja yhteys on oltava suoraan osoitettavissa. Esimerkiksi lomamatka, jossa taiteilija kiertää näyttelyitä ja hakee vaikutteita ei ole suoraan liitettävissä tulojen hankkimiseen, eikä täten ole vähennyskelpoista. Myöskään esimerkiksi tavanomaiset elantomenot, joita jokainen meistä tarvitsee muutenkin (asuminen, ruoka, vaatteet, terveydenhoito), eivät ole vähennyskelpoisia. Veroilmoituksen selvitystä tehtäessä on oltava perusteellinen ja lähtökohtaisesti ajateltava, että selvityksen lukija ei tiedä mitään siitä, mitä ja miten taiteilija toteuttaa työnsä.

Apurahalla maksetut kulut eivät luonnollisesti ole vähennyskelpoisia.

Työtilasta tulevat kulut ovat vähennyskelpoisia. Poisto näissä voi olla 4%, jos kyseessä on toimistotila tai 7%, jos se on esimerkiksi myymälä- varasto- tai työpajarakennus. Oman kodin yhteydessä oleva erillinen työtilana toimiva huone on vähennyskelpoinen. Tässä tapauksessa vähennettävä määrä lasketaan niin, errä asunnon kulut jaetaan pinta-alan suhteessa.

Jos työtilana ei ole erillistä huonetta tai rakennusta, tai ei voida selvittää mitkä ovat todellisia työtilan kuluja, verohallinnon sivuilta voi katsoa kaavamaisen työhuonevähennyksen.

Vähennyskelpoisia menoja

-Materiaali- ja tarvikekulut

-Työstä aiheutuvat puhelin- ja tietoliikennekulut

-Ammattikirjallisuus ja jäsenmaksut, (ei yleissivistävä kirjallisuus)

-Jos kuuluu ammattiin liittyvään yhdistykseen, jossa jäsenmaksuun kuuluu se, että saa ammattiasioita käsittelevän jäsenlehden, on se vähennyskelpoinen.

-Jos vaatteet ovat selkeästi työhön liittyviä, kuten suojavaatteet ja esimerkiksi esiintymisasut jonka muu käyttö on rajoitettua, ovat ne vähennyskelpoisia. Kuitenkaan siistit luennoitsijan vaatteet eivät taas ole vähennyskelpoisia.

-Koulutusmenot, (ei peruskoulutus)

-Matkakulut

-Koneet ja laitteet

-Pakolliset eläkevakuutusmaksut

Kun on kyse tulonhankkimistoiminnasta ja verotus tapahtuu tuloverolain mukaan, on henkilö muistiinpanovelvollinen. Muistiinpanojen ja tositteiden hankkiminen veroilmoitusta varten on tärkeää. Siinä täytyy tulla ilmi riittävästi eriteltynä selvitykset tulonhankintatoimintaan liittyvistä tuloista ja menoista, arvonlisäveron määrät ja veron perusteet, sekä tulonhankkimistoimintaan saadut tuet.

Huom! Veroilmoitusta täyttäessä on tärkeää ilmoittaa tulot vain kerran.

Matkakulujen vähennys

Taiteilijoiden ja freelancereiden tulot kertyvät tyypillisesti useilta eri maksajilta ja erilaisten tilanteiden takia tapauskohtainen arviointi korostuu. Lähtökohtaisesti tulonsaajan täytyy selvittää, onko työ- vai toimeksiantosuhteessa, sillä ne vaikuttavat matkakulukorvausten veronalaisuuteen. Olisi myös syytä määrittää, toimiiko varsinaisessa työpaikassa eli paikassa jossa työskentelee vakituisesti, vai erityisessä työntekemispaikassa, jossa työskentelee tilapäisesti: tällainen voi olla esimerkiksi taiteilijalla galleria. Usein arkikielessä sekoitetaan asunnon ja työpaikan välinen matka työmatkaksi, vaikka työmatkoja ovat vain ne, joissa kuljetaan työssä ollessa tilapäisiin työntekemispaikkoihin.

Asunnon ja työpaikan välisestä matkasta työ- tai toimeksiantaja ei voi maksaa matkakorvausta verovapaasti. Sen sijaan työmatkoista työnantaja voi maksaa verovapaasti ja toimeksiantaja voi ennakkopidätystä toimittamatta maksaa korvausta sen kuitenkin ollessa veronalaista. Jos työnantaja ei ole maksanut matkakorvauksia, palkansaaja voi tehdä niistä verovähennyksen omassa verotuksessaan. Kuitenkin on huomioitava, että työnantaja voi maksaa enemmän korvauksia matkoista kuin mitä palkansaaja voi vähentää verotuksessa.

Työmatkalta verovapaat matkakustannusten korvaukset ovat:

Matkakustannukset

Päiväraha

Ateriakorvaus

Majoittumiskorvaus

Yömatkaraha

Matkan on oltava työmatka ollakseen vähennyskelpoinen. Lomamatkat ja taiteilijaresidenssissä oleskelu tapauksessa, jossa työ ei ehdottomasti edellytä residenssissä oleskelua eivät ole vähennyskelpoisia.

Kulujen vähentäminen apurahasta

Jos kohdeapuraha ei kata kokonaan hankkeen kuluja, ei ylijäänyttä summaa voida myöskään vähentää julkisyhteisön elatusapurahasta, vaan ilmoitetaan verotuksessa tulonhankkimiskuluina. Kun kohdeapuraha on kokonaan käytetty hankkeeseen, se ei vaikuta verotukseen.

Apurahan veronalaisuus

Apuraha on verovapaata silloin, kun se on julkisyhteisön tahon myöntämä. Julkisyhteisöjä ovat mm. valtio ja kunta, Taiteen edistämiskeskus ja alueelliset toimikunnat, kun taas yksityisiä ovat esimerkiksi säätiöt ja suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut. Yksityisen tahon myöntämä apuraha on veronalaista silloin, jos kaikkien saatujen apurahojen määrä kulut vähennettynä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, joka vuonna 2017 on ollut hieman yli 20 309,40 euroa. Tällöin verotettavaa on yksityiseltä taholta saatu osuus joka ylittää tuon edellämainitun summan.

Vuonna 2019 tulevan lakiuudistuksen myötä apuraha on sen verovuoden tuloa jona se maksetaan, eikä sen nostamisajankohdalla ole vaikutusta.

Elatus- ja kohdeapurahan ero

Apurahoja on kahdenlaisia: Elatusapuraha, eli työskentelyapuraha ja kohdeapuraha eli kuluapuraha. Näiden erittely määrittää sen, miten työskentelyn kulut ovat vähennettävissä.

Elatusapuraha on tarkoitettu elinkustannusten rahoittamiseen. Tieteellisestä tai taiteellisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja ei vähennetä suoraan elatusapurahasta, vaan ne voidaan vähentää veroilmoituksella erikseen tulonhankkimiskuluina. Tulonhankkimiskulut vähennetään verotuksessa pääsääntöisesti sinä vuonna, kun kulut ovat syntyneet.

Kohdeapuraha myönnetään tietyn hankkeen toteuttamiseen, jonka kulut katetaan ensisijasiesti tällä kyseisellä apurahalla. Hankkeesta koituneita kuluja ei voida toiseen kertaan vähentää tulonhankkimisvähennyksenä.

Apuraha voi olla myönnetty myös työryhmälle, jonka vetäjälle raha annetaan ensisijaisesti. Vetäjä jakaa apurahan ryhmän jäsenille sen jälkeen, kun ryhmän yhteiset kulut on vähennetty. Hän tekee myös selvityksen apurahan käytöstä myöhemmin.

 

Taiteenharjoittajan tulonhankkimiskuluja:

-Työhuonevähennys

-Tietokoneen osto- ja internet-kulut

-Materiaalikulut

-Erilliset työtilan ylläpitokulut

-Tietokone ja puhelinkulut

-Taidejärjestöjen jäsenmaksut

-Vakuutus työvälineitä tai taideteoksia varten

-Matkustamiskulut esim omaan näyttelyyn

Taiteen harjoittamiseen liittyvän tilapäisen matkan, kuten konferenssiin tai oman taidenäyttelyn avajaisiin matkustamisesta koituvat kulut saa vähentää sen kulkuneuvon mukaan, jolla matka on taitettu. Näistä on tärkeää säilyttää tositteet, jos verovirastosta niitä halutaan tarkistaa. Omalla autolla vähennys on 0,24e/km.

Työmatkasta syntyneet lisääntyneet elantokustannukset voidaan arvioida, jos henkilö ei sitä pysty selvittää. Kotimaan matkalla tämä hinta on 15e yli 6h kestäneeltä, tai 27e yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta. Ulkomaan matkalla summa on ulkomaanpäivärahaa vastaava määrä.

Apurahan saajat ovat velvollisia maksamaan Myel-vakuutusmaksua, joka ei ole tulonhankkimiskuluja, vaan vähennetään ansiotulosta erillisenä vähennyksenä.

Taiteilijan ja freelancerin verotuksesta enemmän verohallinnon youtube-kanavalla

https://www.youtube.com/watch?v=PG_P0ayV1KE

Esitysmateriaali:

taiteilijan-ja-freelancerin-verotus_kaikki

Laura Forsberg
Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry
yhdistysavustaja

Takaisin blogeihin